Lepsény

Lepsény " a helyi gazdák, az oligarcha és a hatalom arroganciája

A Lepsény külterületén, 091, 0101 és 0103 helyrajzi számon nyilvántartott, állami tulajdonban lévő, összesen közel 600 hektár termőföld haszonbérleti szerződése - melyet a Magyar Állam a Dél-Balaton Agro Kft-vel kötött - 2010. október 31-én lejárt.

A helyben élő gazdálkodó családok, akik hosszú ideje arra vártak, hogy saját gazdaságaik szomszédságában állami földbérlethez jussanak, erről 2011. elején szereztek tudomást. Ekkor, 2011. február 8-án 11 lepsényi és 5 mezőszentgyörgyi gazda az NFA elnökének írásban bejelentette az adott területekre vonatkozó földbérleti igényét.

Az elnök erre 2011. május 12-én kelt levelében reagált, és arról tájékoztatta a gazdákat, hogy igénybejelentésükkel elkéstek, mert időközben az NFA 2011. október 31-ig szóló "termőföld hasznosításra irányuló megbízási szerződést" kötött a korábbi bérlő Dél-Balaton Agro Kft-vel. Ugyanez ismétlődött 2012. elején is, mert bár a helyi gazdák igényüket többször jelezték, az NFA - annak ellenére, hogy az NFA tv. 18 § (5) bekezdése szerint ezt csupán rendkívüli esetben, átmeneti jelleggel és egy alkalommal teheti meg, mégis - immár másodszor is a Dél-Balaton Agro Kft-vel kötött 2012. október 31-ig szóló "megbízási szerződést....

A botrányos ügyről magam lemondásomat követően először az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2012. márciusi ülésén tettem említést,[1] ami egy helyszíni TV felvétel és az internet segítségével először kapott nagyobb nyilvánosságot.[2]

2012. november 12-én a helyi gazdák a földbérletek ügyében ismét az NFA elnökéhez valamint az NFA Fejér Megyei Irodájának vezetőjéhez fordultak. Jelezték, hogy - bár az NFA törvény főszabálya szerint a Nemzeti Földalapba tartozó földek nyilvános pályázat útján történő haszonbérbe adással hasznosíthatók - az immár másodszor is lejárt bérleti szerződésű, Hrsz. 091, Hrsz. 0101 és a Hrsz. 0103 földrészletekre haszonbérleti pályázatot most sem írtak ki. Éppen ezért a 16 helyi gazda levelében azt kérte, hogy az érintett földek NFA törvény szerinti - nyilvános pályázaton történő " hasznosításáig legalább "termőföld hasznosításra irányuló megbízási szerződés" alapján a nevezett földrészleteket ők hasznosíthassák. E kérésüket a kormány meghirdetett vidékstratégiájával és birtokpolitikai irányelveivel indokolták, melyek szerint az NFA az állami földek bérbe adása során a helyben lakó, gazdálkodó családokat részesíti előnyben.

Az NFA elnöke erre a most már sokadik megkeresésre, földbérleti igénybejelentésre 2012. december 6-án kelt levelében arról tájékoztatta a helyi gazdákat, hogy "a megbízási szerződés megkötése már folyamatban van az igényét már korábban bejelentő kérelmezővel."  

A gazdák erről megdöbbenve értesültek, hiszen földbérleti igényük több mint 2 éve ismert az NFA előtt, továbbá az NFA törvény betűje és szelleme szerint sem lehetne e területekre immár harmadszor is ugyanazzal a korábbi bérlővel megbízási szerződést kötni. Két évnek elégnek kellett volna lennie arra, hogy a területeket nyilvános pályáztatásra előkészítsék, de ha ez valami oknál fogva mégsem sikerült volna, úgy a vidékstratégiának és a birtokpolitikai irányelveknek megfelelően feltétlenül a helyi gazdálkodó családok földbérleti igényét kellene figyelembe venni.

2012. december 20-án kelt - az NFA elnökéhez írt " levelükben a gazdák hangot adtak e megdöbbenésüknek, és az iránt érdeklődtek, hogy kivel van folyamatban a megbízási szerződés megkötése, továbbá hogyan jelenthette be náluk korábban a földbérleti igényét, hiszen ők ezt már első ízben 2011. elején megtették, és azóta többször megismételték. Levelük végén ismételten azt kérték, hogy az NFA velük kössön földhasznosítási szerződést.

Amit erre a levelükre az NFA elnöktől, Sebestyén Róberttől a 2013. február 7-én kelt levélben válaszként kaptak, az számomra még a fentieknél is megdöbbentőbb. Az NFA elnöke a helyi gazdáknak ugyanis egyenesen a következőket válaszolta: "Szervezetünk álláspontja szerint a szerződés lejártát követően, eltérő tartalommal megkötött új szerződés nem minősül a szerződés meghosszabbításának, így ennek törvényi akadálya nincsen. A folyamatban lévő, illetve az egy gazdasági évre már megkötött megbízási szerződésekkel kapcsolatban, illetve a megbízottak személyéről az NFA nem ad tájékoztatást."

Ezt az arrogáns választ, a törvényhozói szándékkal ellentétes, önmagából kifordított törvényi értelmezést látva a közvéleményben önkéntelenül számos kérdés fogalmazódik meg, amelyeket írásbeli kérdés formájában magam is feltettem a VM miniszterének.[3]

Leválhat-e ilyen mértékben a jog és annak értelmezése erkölcsi talapzatáról"

* Az NFA törvény betűje és szelleme ellenére hogyan lehet három egymást követő évben is "termőföld hasznosításra irányuló megbízási szerződést" kötni ugyanazzal az érdekeltséggel"

* Mivel magyarázható, hogy több mint két év is kevésnek bizonyult arra, hogy a fentnevezett - lejárt bérleti szerződésű - földrészletek nyilvános földbérleti pályáztatásra kerüljenek"

* Hogyan, milyen szempontok szerint választja ki az NFA az igénybejelentők közül azt, akivel végül megbízási szerződést köt a terület hasznosítására"

* Hogyan ellenőrizhető, hogy ténylegesen ki jelentette be korábban a termőföldbérleti igényét"

* A - dokumentáltan - leírtak alapján és ismeretében hihető az, hogy a földbérleti igényüket az NFA-nak két éve folyamatosan jelző helyi gazdáknál valaki korábban jelenti be igényét az adott földrészletre, amiről egyébkén az NFA elnöke a gazdákat első igénybejelentésük alkalmával nem tájékoztatta... 

* Érvényben van még a vidékstratégia és a birtokpolitikai irányelvek azon kitétele, hogy az állam a kezelésében lévő termőföld bérbeadása során a helyben lakó, gazdálkodó családokat részesíti előnyben"

* Hogyan különbözhet a pályázati úton illetve a megbízási szerződéssel bérbe adott termőföld bérleti feltételei és kedvezményezettje adatainak nyilvánossága, ha egyszer ugyanazon állami kezelésben lévő közös nemzeti vagyonunk hasznosításáról van szó"

* Mi tartozik a nyilvánosságra, ha nem a közjó szolgálatára hivatott nemzeti vagyonunk hasznosítása"

* Megtudhatja-e egyáltalán valaki - pl. egy olyan országgyűlési képviselő, mint én, akit a gazdák megdöbbenésükben és végső elkeseredésükben problémájukkal megkeresnek - a megbízási szerződés kondícióit, vagy ez örökre és mindenki előtt titok marad"

Azok a válaszok, amiket ezekre az írásban feltett kérdésekre a vidékfejlesztési minisztertől kaptam, és amelyek az Országgyűlés honlapján is olvashatók,[4] attól tartok nem fogják kielégíteni a becsapott helyi gazdálkodó családokat, de tán a szélesebb közvéleményt sem. A pökhendi válaszok, a mellébeszélés, csúsztatás és hazudozás azért is lélegzetelállító, mert helyben köztudott, hogy a korábbi földhasználó - a Nyerges Zsolt szolnoki ügyvéd és Simicska Lajos "kormány közeli" nagyvállalkozók érdekeltségi körébe tartozó profitérdekelt tőkés társaság, a Mezort Zrt. leányvállalatának, a Dél-Balaton Agro Kft"nek - a földbérleti szerződése már három éve lejárt. Az NFA ennek ellenére nem csak, hogy nem írja ki pályázatra ezt a több száz hektáros állami földterületet, hanem minden évben ismét megbízási szerződét köt ugyanezzel a céggel, és elzárja a helyi gazdálkodó családokat saját településük földjeinek használatától.[5] [6] Más, akár fontos közfeladatokat ellátó földhasználók - mint pl. a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. - esetébe viszont szemrebbenés nélkül arra hivatkozik, hogy lejárt területei bérleti szerződése, ezért természetes, hogy megpályáztatja és másoknak adja azokat.


Ne tudnák - akár történelmi tapasztalatok alapján - az állam vezető képviselői, hogy valószínűleg tartósan nem lehet büntetlenül hazudozni és az embereket "félkegyelműnek" nézni" Mindezt a vidék társadalma úgy tűnik egyre kevésbé hajlandó elfogadni. Nem véletlen tehát, hogy éppen a Lepsény környéki gazdák kezdeményezésére új ön- és földvédelmi szerveződés jött létre. Az új gazdaszervezet - küldetésnyilatkozata szerint - "nem gazdasági társaságokból (Bt., Kft., Zrt.), hanem valóban családban gazdálkodó és élő emberekből alakult 2013-ban. Olyan családok képviselőiből, akik szerint a legfontosabb helyi erőforrásnak, a termőföldnek, a helyben lakó és ott élő embereket, családokat, a települést és annak közösségét kell gyarapítania és gazdagítania, a jelen és a következő nemzedékeknek is biztos megélhetést és jövedelmet kell biztosítania. Alapvető célunk ezért a gazdálkodásból megélni kívánó családok érdekképviselete, egymást követő generációik boldogulásának elősegítése. Hisszük, hogy e gazdálkodó családokra és önkéntes összefogásukra, beszerző, feldolgozó és értékesítő szövetkezeteikre alapuló, tájba illő és a helyi gazdálkodási hagyományokra épülő, fenntartható mezőgazdaság művelésével, továbbá a falusi, vidéki, helyi közösségek helyreállításával a cél megvalósítható. Ezen közös gondolatok jegyében és eredményeként, a hazájukat és településüket szerető, a nemzet sorsáért felelősséget érző, gazdálkodó családok megerősítésének, összefogásának szándékával alakult meg a Gazdálkodó Családok Egyesülete."[7]Az Egyesület, mint országos szerveződés létrejöttét - a gazdák korábbi érdekképviseletét ellátó szövetség kormányzati politikába olvadását, és országos vezetői árulását követően - magam is igen fontos fejleménynek gondolom, nagy örömmel fogadtam, és kértem, hogy fogadjon pártoló tagjai sorába.[8] Azt remélem, hogy a gazdatársadalom valóban saját kezébe veszi sorsa irányítását, maga közül választja meg vezetőit, létrehozza szervezetét, és ebben a munkában - miután felvételi kérelmemet az elnökség számomra rendkívül megtisztelő módon elfogadta - minden erőmmel segíteni szeretném őket.[1]Az Ogy. Mg. Biz. Ellenőrző Albizottsága 2012.03.21. ülésének jegyzőkönyve:

  http://www.parlament.hu/biz39/bizjkv39/MB/A361/1203211.pdf

[2]No comment, Ogy. Mg. Biz. Ellenőrző albiz. ülése, Kajászó és Lepsény ügyei: http://www.youtube.com/watch...v=ziPEmRwKJGw

[3]Írásbeli kérdés a VM miniszteréhez: "Mi történik itt a Lepsény környéki állami földek bérbeadása körül, azaz hogyan lehet az NFA-törvény betűje és szelleme ellenére, a helyi gazdálkodó családok mellőzésével, nyilvános pályáztatás helyett akár három egymást követő évben is termőföld hasznosításra irányuló megbízási szerződést kötni ugyanazzal a tőkeérdekeltséggel..."

    http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat...p_ckl=39&p_izon=10142

http://www.parlament.hu/irom39/10142/10142.pdf

http://www.parlament.hu/irom39/10142/10142-0001.pdf

[4]Az írásbeli kérdésre ("Mi történik itt a Lepsény környéki állami földek bérbeadása körül, azaz hogyan lehet az NFA-törvény betűje és szelleme ellenére, a helyi gazdálkodó családok mellőzésével, nyilvános pályáztatás helyett akár három egymást követő évben is termőföld hasznosításra irányuló megbízási szerződést kötni ugyanazzal a tőkeérdekeltséggel...") adott VM miniszteri válasz:

http://www.parlament.hu/irom39/10142/10142-0001.pdf

[7]Gazdálkodó Családok Egyesülete: http://gazdalkodocsaladok.hu/

[8]Felvételi kérelem:"Ötgyermekes családapaként, egyetemi tanárként, volt államtitkárként és országgyűlési képviselőként is meggyőződéssel vallottam és vallom, hogy a gazdatársadalom és a vidék sorsa, a gazdálkodó családok és a helyi közösségek helyzete meghatározza az egész társadalom jövőjét, túlélési esélyeit. Ebből a régóta vallott meggyőződésemből kiindulva ismereteim, tudásom és legjobb lelkiismeretem szerint igyekeztem sorsukon segíteni, helyzetüket javítani. Ez a viszony az idők folyamán " különösem a 2005-ös budapesti nagy gazdademonstráció után, amelyen magam is részt vettem, és vállaltam a Kormánnyal tárgyaló delegáció egyik részlegének vezetését, a gazdák és követeléseik képviseletét - egyre erősebb kapcsolattá vált a gazdacsaládokkal, a falusi, vidéki, helyi közösségekkel. Most, hogy a gazdatársadalom - saját soraiban létrehozva a Gazdálkodó Családok Egyesületét - végre megszervezni látszik magát, szeretném magam is minden erőmmel támogatni ezt a fiatal szerveződést, a gazdálkodásból megélni kívánó, hazájukat és településüket szerető, a nemzet sorsáért felelősséget érző, gazdálkodó családok érdekképviseletét céljául tűző mozgalmat. Nagy megtiszteltetésnek venném, ha az Egyesület pártoló tagjai sorába, ezzel bizalmába fogadna."


Cikk megjelenésének dátuma: 2014. 01. 01.
Cikk forrása

Fejezetek dr. Ángyán József V. jelentéséből

Az agrárkamarai törvény

Ami az előzményeket illeti az agrárkamarai törvény koncepcióját majd tervezetét - a meghirdetett néppárti programunknak megfelelően - 2011 folyamán a VM Parlamenti Államtitkársága, hosszas

Az állami földek pályáztatás nélküli, "megbízási szerződéses" bérbe adása

Az állami földek pályáztatást, nyilvánosságot megkerülő bérbeadásának úgy tűnik változatlanul tág tere kínálkozik, és az állam láthatóan előszeretettel alkalmazza is azt. Ennek

Esettanulmányok Dr. Ángyán József V. jelentéséből

Kishantos

A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ (KVK) likvidálásaMi is valójában és hogyan jött létre a KVK" A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ - nem tőkés társaság, amint

Lepsény

Lepsény " a helyi gazdák, az oligarcha és a hatalom arroganciája A Lepsény külterületén, 091, 0101 és 0103 helyrajzi számon nyilvántartott, állami

Borsodi Mezőség

Borsodi Mezőség: az első körös földbérleti pályázatok megsemmisítése és a "lezsugázás... új rendszere Csák Máté földjén A Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzetben és puffer-területén,

© 2013 Kié legyen a föld?