Lepsényi határszemle - filmA NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET
KÖZLEMÉNYE
A 2011. ÉVBEN KÖTÖTT MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSEKKEL
KAPCSOLATBAN


Az érintett ingatlanoknak a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 18.§ (1) bekezdése szerinti hasznosításáig - a termőföld védelméről szóló 2007. évi XXIX. törvény (Tfv.) 5. §-ban foglalt hasznosítási kötelezettség teljesítéséről, az Nfatv 18.§ (4)-(5) bekezdés rendelkezéseiben szabályozott módon - a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) megbízási szerződések útján gondoskodott.

Ennek alapján kötelezettsége a megbízottaknak a Tfv. 5. § rendelkezései szerinti hasznosítási kötelezettség, valamint a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (Tft.) 25/B. § (2) bekezdés rendelkezései szerinti földhasználati bejelentési kötelezettség teljesítése.

Az NFA ezúton felhívja valamennyi érintett figyelmét arra, hogy a megbízási szerződések határozott időre, 2011. október 31. napjáig kerültek megkötésre, és azok 2011. október 31. napjával megszűnnek.

A megbízási szerződésekben is szereplő kötelezettségek közül ezúton is felhívjuk valamennyi megbízási szerződést kötött személy figyelmét az alábbiakra:

- a megbízási szerződés szerinti földhasználat nem jelent haszonbérleti jogviszonyt, és nem keletkeztet a Tft. 10. § (1) bekezdés, illetőleg 21. § (1)-(6) bekezdés rendelkezéseibenmeghatározott elővásárlási, vagy előhaszonbérleti jogot;
- a szerződés szerinti feladatai ellátása során a Megbízott művelési ágat nem változtathat
évelő kultúrát nem telepíthet
- a területre felépítményt nem építhet; 
- a következő gazdasági évet és növénytermelési ciklust nem készítheti elő;
mezei leltár megtérítésére nem tarthat igényt
- a Megbízott által, a tevékenysége következtében a szerződése szerinti földrészlet(ek) kapcsánelért vagy elérhető gazdálkodási eredmény tekintetében az NFA-t sem szerződéses, semjogszabályi felelősség nem terheli;
- a Megbízott felel a termőföld védelméről, illetve a védett természeti értékekről szóló jogszabályi előírások érvényre juttatásáért, a károsodástól mentes környezeti állapot megőrzéséért a megbízási szerződés megszűnéséig;
a Megbízott a megbízási szerződés bármilyen jogcímen történő megszűnésekor köteles az érintett földrészleteket a Megbízó birtokába visszaadni. A birtokba történő visszaadásról az NFA illetékes Területi Irodája helyszíni szemle alapján igazolást állít ki.


Budapest, 2011. szeptember 22.
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet


Cikk megjelenésének dátuma: 2012. 04. 15.

© 2013 Kié legyen a föld?