Esettanulmány - részlet dr. Ángyán József V. jelentéséből

Lepsény " a helyi gazdák, az oligarcha és a hatalom arroganciája

A Lepsény külterületén, 091, 0101 és 0103 helyrajzi számon nyilvántartott, állami tulajdonban lévő, összesen közel 600 hektár termőföld haszonbérleti szerződése - melyet a Magyar Állam a Dél-Balaton Agro Kft-vel kötött - 2010. október 31-én lejárt.

A helyben élő gazdálkodó családok, akik hosszú ideje arra vártak, hogy saját gazdaságaik szomszédságában állami földbérlethez jussanak, erről 2011. elején szereztek tudomást. Ekkor, 2011. február 8-án 11 lepsényi és 5 mezőszentgyörgyi gazda az NFA elnökének írásban bejelentette az adott területekre vonatkozó földbérleti igényét.

Az elnök erre 2011. május 12-én kelt levelében reagált, és arról tájékoztatta a gazdákat, hogy igénybejelentésükkel elkéstek, mert időközben az NFA 2011. október 31-ig szóló "termőföld hasznosításra irányuló megbízási szerződést" kötött a korábbi bérlő Dél-Balaton Agro Kft-vel. Ugyanez ismétlődött 2012. elején is, mert bár a helyi gazdák igényüket többször jelezték, az NFA - annak ellenére, hogy az NFA tv. 18 § (5) bekezdése szerint ezt csupán rendkívüli esetben, átmeneti jelleggel és egy alkalommal teheti meg, mégis - immár másodszor is a Dél-Balaton Agro Kft-vel kötött 2012. október 31-ig szóló "megbízási szerződést....

A botrányos ügyről magam lemondásomat követően először az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2012. márciusi ülésén tettem említést,[1] ami egy helyszíni TV felvétel és az internet segítségével először kapott nagyobb nyilvánosságot.[2]

2012. november 12-én a helyi gazdák a földbérletek ügyében ismét az NFA elnökéhez valamint az NFA Fejér Megyei Irodájának vezetőjéhez fordultak. Jelezték, hogy - bár az NFA törvény főszabálya szerint a Nemzeti Földalapba tartozó földek nyilvános pályázat útján történő haszonbérbe adással hasznosíthatók - az immár másodszor is lejárt bérleti szerződésű, Hrsz. 091, Hrsz. 0101 és a Hrsz. 0103 földrészletekre haszonbérleti pályázatot most sem írtak ki. Éppen ezért a 16 helyi gazda levelében azt kérte, hogy az érintett földek NFA törvény szerinti - nyilvános pályázaton történő " hasznosításáig legalább "termőföld hasznosításra irányuló megbízási szerződés" alapján a nevezett földrészleteket ők hasznosíthassák. E kérésüket a kormány meghirdetett vidékstratégiájával és birtokpolitikai irányelveivel indokolták, melyek szerint az NFA az állami földek bérbe adása során a helyben lakó, gazdálkodó családokat részesíti előnyben.

Az NFA elnöke erre a most már sokadik megkeresésre, földbérleti igénybejelentésre 2012. december 6-án kelt levelében arról tájékoztatta a helyi gazdákat, hogy "a megbízási szerződés megkötése már folyamatban van az igényét már korábban bejelentő kérelmezővel."  

A gazdák erről megdöbbenve értesültek, hiszen földbérleti igényük több mint 2 éve ismert az NFA előtt, továbbá az NFA törvény betűje és szelleme szerint sem lehetne e területekre immár harmadszor is ugyanazzal a korábbi bérlővel megbízási szerződést kötni. Két évnek elégnek kellett volna lennie arra, hogy a területeket nyilvános pályáztatásra előkészítsék, de ha ez valami oknál fogva mégsem sikerült volna, úgy a vidékstratégiának és a birtokpolitikai irányelveknek megfelelően feltétlenül a helyi gazdálkodó családok földbérleti igényét kellene figyelembe venni.

2012. december 20-án kelt - az NFA elnökéhez írt " levelükben a gazdák hangot adtak e megdöbbenésüknek, és az iránt érdeklődtek, hogy kivel van folyamatban a megbízási szerződés megkötése, továbbá hogyan jelenthette be náluk korábban a földbérleti igényét, hiszen ők ezt már első ízben 2011. elején megtették, és azóta többször megismételték. Levelük végén ismételten azt kérték, hogy az NFA velük kössön földhasznosítási szerződést.

Amit erre a levelükre az NFA elnöktől, Sebestyén Róberttől a 2013. február 7-én kelt levélben válaszként kaptak, az számomra még a fentieknél is megdöbbentőbb. Az NFA elnöke a helyi gazdáknak ugyanis egyenesen a következőket válaszolta: "Szervezetünk álláspontja szerint a szerződés lejártát követően, eltérő tartalommal megkötött új szerződés nem minősül a szerződés meghosszabbításának, így ennek törvényi akadálya nincsen. A folyamatban lévő, illetve az egy gazdasági évre már megkötött megbízási szerződésekkel kapcsolatban, illetve a megbízottak személyéről az NFA nem ad tájékoztatást."

Ezt az arrogáns választ, a törvényhozói szándékkal ellentétes, önmagából kifordított törvényi értelmezést látva a közvéleményben önkéntelenül számos kérdés fogalmazódik meg, amelyeket írásbeli kérdés formájában magam is feltettem a VM miniszterének.[3]

Leválhat-e ilyen mértékben a jog és annak értelmezése erkölcsi talapzatáról"

* Az NFA törvény betűje és szelleme ellenére hogyan lehet három egymást követő évben is "termőföld hasznosításra irányuló megbízási szerződést" kötni ugyanazzal az érdekeltséggel"

* Mivel magyarázható, hogy több mint két év is kevésnek bizonyult arra, hogy a fentnevezett - lejárt bérleti szerződésű - földrészletek nyilvános földbérleti pályáztatásra kerüljenek"

* Hogyan, milyen szempontok szerint választja ki az NFA az igénybejelentők közül azt, akivel végül megbízási szerződést köt a terület hasznosítására"

* Hogyan ellenőrizhető, hogy ténylegesen ki jelentette be korábban a termőföldbérleti igényét"

* A - dokumentáltan - leírtak alapján és ismeretében hihető az, hogy a földbérleti igényüket az NFA-nak két éve folyamatosan jelző helyi gazdáknál valaki korábban jelenti be igényét az adott földrészletre, amiről egyébkén az NFA elnöke a gazdákat első igénybejelentésük alkalmával nem tájékoztatta... 

* Érvényben van még a vidékstratégia és a birtokpolitikai irányelvek azon kitétele, hogy az állam a kezelésében lévő termőföld bérbeadása során a helyben lakó, gazdálkodó családokat részesíti előnyben"

* Hogyan különbözhet a pályázati úton illetve a megbízási szerződéssel bérbe adott termőföld bérleti feltételei és kedvezményezettje adatainak nyilvánossága, ha egyszer ugyanazon állami kezelésben lévő közös nemzeti vagyonunk hasznosításáról van szó"

* Mi tartozik a nyilvánosságra, ha nem a közjó szolgálatára hivatott nemzeti vagyonunk hasznosítása"

* Megtudhatja-e egyáltalán valaki - pl. egy olyan országgyűlési képviselő, mint én, akit a gazdák megdöbbenésükben és végső elkeseredésükben problémájukkal megkeresnek - a megbízási szerződés kondícióit, vagy ez örökre és mindenki előtt titok marad"

Azok a válaszok, amiket ezekre az írásban feltett kérdésekre a vidékfejlesztési minisztertől kaptam, és amelyek az Országgyűlés honlapján is olvashatók,[4] attól tartok nem fogják kielégíteni a becsapott helyi gazdálkodó családokat, de tán a szélesebb közvéleményt sem. A pökhendi válaszok, a mellébeszélés, csúsztatás és hazudozás azért is lélegzetelállító, mert helyben köztudott, hogy a korábbi földhasználó - a Nyerges Zsolt szolnoki ügyvéd és Simicska Lajos "kormány közeli" nagyvállalkozók érdekeltségi körébe tartozó profitérdekelt tőkés társaság, a Mezort Zrt. leányvállalatának, a Dél-Balaton Agro Kft"nek - a földbérleti szerződése már három éve lejárt. Az NFA ennek ellenére nem csak, hogy nem írja ki pályázatra ezt a több száz hektáros állami földterületet, hanem minden évben ismét megbízási szerződét köt ugyanezzel a céggel, és elzárja a helyi gazdálkodó családokat saját településük földjeinek használatától.[5] [6] Más, akár fontos közfeladatokat ellátó földhasználók - mint pl. a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. - esetébe viszont szemrebbenés nélkül arra hivatkozik, hogy lejárt területei bérleti szerződése, ezért természetes, hogy megpályáztatja és másoknak adja azokat.


Ne tudnák - akár történelmi tapasztalatok alapján - az állam vezető képviselői, hogy valószínűleg tartósan nem lehet büntetlenül hazudozni és az embereket "félkegyelműnek" nézni" Mindezt a vidék társadalma úgy tűnik egyre kevésbé hajlandó elfogadni. Nem véletlen tehát, hogy éppen a Lepsény környéki gazdák kezdeményezésére új ön- és földvédelmi szerveződés jött létre. Az új gazdaszervezet - küldetésnyilatkozata szerint - "nem gazdasági társaságokból (Bt., Kft., Zrt.), hanem valóban családban gazdálkodó és élő emberekből alakult 2013-ban. Olyan családok képviselőiből, akik szerint a legfontosabb helyi erőforrásnak, a termőföldnek, a helyben lakó és ott élő embereket, családokat, a települést és annak közösségét kell gyarapítania és gazdagítania, a jelen és a következő nemzedékeknek is biztos megélhetést és jövedelmet kell biztosítania. Alapvető célunk ezért a gazdálkodásból megélni kívánó családok érdekképviselete, egymást követő generációik boldogulásának elősegítése. Hisszük, hogy e gazdálkodó családokra és önkéntes összefogásukra, beszerző, feldolgozó és értékesítő szövetkezeteikre alapuló, tájba illő és a helyi gazdálkodási hagyományokra épülő, fenntartható mezőgazdaság művelésével, továbbá a falusi, vidéki, helyi közösségek helyreállításával a cél megvalósítható. Ezen közös gondolatok jegyében és eredményeként, a hazájukat és településüket szerető, a nemzet sorsáért felelősséget érző, gazdálkodó családok megerősítésének, összefogásának szándékával alakult meg a Gazdálkodó Családok Egyesülete."[7]Az Egyesület, mint országos szerveződés létrejöttét - a gazdák korábbi érdekképviseletét ellátó szövetség kormányzati politikába olvadását, és országos vezetői árulását követően - magam is igen fontos fejleménynek gondolom, nagy örömmel fogadtam, és kértem, hogy fogadjon pártoló tagjai sorába.[8] Azt remélem, hogy a gazdatársadalom valóban saját kezébe veszi sorsa irányítását, maga közül választja meg vezetőit, létrehozza szervezetét, és ebben a munkában - miután felvételi kérelmemet az elnökség számomra rendkívül megtisztelő módon elfogadta - minden erőmmel segíteni szeretném őket.[1]Az Ogy. Mg. Biz. Ellenőrző Albizottsága 2012.03.21. ülésének jegyzőkönyve:

  http://www.parlament.hu/biz39/bizjkv39/MB/A361/1203211.pdf

[2]No comment, Ogy. Mg. Biz. Ellenőrző albiz. ülése, Kajászó és Lepsény ügyei: http://www.youtube.com/watch...v=ziPEmRwKJGw

[3]Írásbeli kérdés a VM miniszteréhez: "Mi történik itt a Lepsény környéki állami földek bérbeadása körül, azaz hogyan lehet az NFA-törvény betűje és szelleme ellenére, a helyi gazdálkodó családok mellőzésével, nyilvános pályáztatás helyett akár három egymást követő évben is termőföld hasznosításra irányuló megbízási szerződést kötni ugyanazzal a tőkeérdekeltséggel..."

    http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat...p_ckl=39&p_izon=10142

http://www.parlament.hu/irom39/10142/10142.pdf

http://www.parlament.hu/irom39/10142/10142-0001.pdf

[4]Az írásbeli kérdésre ("Mi történik itt a Lepsény környéki állami földek bérbeadása körül, azaz hogyan lehet az NFA-törvény betűje és szelleme ellenére, a helyi gazdálkodó családok mellőzésével, nyilvános pályáztatás helyett akár három egymást követő évben is termőföld hasznosításra irányuló megbízási szerződést kötni ugyanazzal a tőkeérdekeltséggel...") adott VM miniszteri válasz:

http://www.parlament.hu/irom39/10142/10142-0001.pdf

[7]Gazdálkodó Családok Egyesülete: http://gazdalkodocsaladok.hu/

[8]Felvételi kérelem:"Ötgyermekes családapaként, egyetemi tanárként, volt államtitkárként és országgyűlési képviselőként is meggyőződéssel vallottam és vallom, hogy a gazdatársadalom és a vidék sorsa, a gazdálkodó családok és a helyi közösségek helyzete meghatározza az egész társadalom jövőjét, túlélési esélyeit. Ebből a régóta vallott meggyőződésemből kiindulva ismereteim, tudásom és legjobb lelkiismeretem szerint igyekeztem sorsukon segíteni, helyzetüket javítani. Ez a viszony az idők folyamán " különösem a 2005-ös budapesti nagy gazdademonstráció után, amelyen magam is részt vettem, és vállaltam a Kormánnyal tárgyaló delegáció egyik részlegének vezetését, a gazdák és követeléseik képviseletét - egyre erősebb kapcsolattá vált a gazdacsaládokkal, a falusi, vidéki, helyi közösségekkel. Most, hogy a gazdatársadalom - saját soraiban létrehozva a Gazdálkodó Családok Egyesületét - végre megszervezni látszik magát, szeretném magam is minden erőmmel támogatni ezt a fiatal szerveződést, a gazdálkodásból megélni kívánó, hazájukat és településüket szerető, a nemzet sorsáért felelősséget érző, gazdálkodó családok érdekképviseletét céljául tűző mozgalmat. Nagy megtiszteltetésnek venném, ha az Egyesület pártoló tagjai sorába, ezzel bizalmába fogadna."


Cikk megjelenésének dátuma: 2014. 01. 01.
Cikk forrása

© 2013 Kié legyen a föld?